Zijn uw medewerkers en leidinggevenden klaar voor thuiswerk of/en telewerk?

Thuiswerk blijft een hot topic. “1 op 3 wil en kan thuiswerken, maar mag niet van baas”, klonk het deze week in De Standaard, naar aanleiding van een onderzoek van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

1 . De druk op de ketel neemt toe

Het mobiliteitsvraagstuk is een van de uitdagingen waarmee we in België op relatief korte termijn te maken krijgen. De belangrijkste verkeersaders in België slibben progressief dicht. Het aantal structurele files uitgedrukt in aantal kilometer neemt jaar na jaar toe en niet enkel tijdens de zogenaamde spitsuren, maar ook meer en meer tijdens de daluren. En de voorspellingen zien er niet goed uit.

Mobiliteit, of liever het gebrek er aan, is dan ook een belangrijke trend waarmee u, als individu, en ook als organisatie, maar beter rekening mee te houdt.

2. De vraag naar meer flexibiliteit neemt toe

De vervlechting tussen werk en privé is meer en meer een feit. Terwijl in een recent verleden beide in twee afzonderlijke werelden gebeurde, is dit tegenwoordig steeds minder het geval. De communicatietechnologie zorgt ervoor dat berichten van het thuisfront en van het werkveld zich steeds frequenter en ook meer openlijk kruisen.

In vele landschapskantoren is de maximale bezettingsgraad doorgaans berekend op 70% van het personeel. Dit betekent dat er op bepaalde momenten gewoon geen plaats meer is, én dat er bovendien niet geconcentreerd kan gewerkt worden. De wetenschap is het er unaniem eens over dat open space offices verantwoordelijk zijn voor heel wat psychosociale klachten.

Het opzoeken van andere werkplaatsen in functie van de concentratie die het werk op dat ogenblik vereist (volgens het principe van ‘activity based working’), is dan ook een belangrijk nevenverschijnsel van zij die met landschapskantoren werken. Reeds in de jaren 70 onderstreepte de socioloog Karasek het belang van zelf werk te kunnen organiseren, als buffer tegen (werk)stress: de stress vermindert er weliswaar niet door, maar het helpt een individu wél om er beter mee om te gaan.

3. Maar ….

Het is dus niet verrassend dat thuiswerk en telewerk gezien worden als een mogelijke oplossing. Maar vergis u niet: het invoeren van telewerk en thuiswerk is niet iets wat u als organisatie zomaar even kan inroepen bij wijze van uitzondering tijdens een ‘sneeuwdag’. Het vraagt de aanwezigheid van een aantal randvoorwaarden die vervuld moeten worden:

  • Is uw infrastructuur (telefonie, IT, digitalisering documenten…) er klaar voor?
  • Zijn uw medewerkers en leidinggevenden er klaar voor? Is uw bedrijfscultuur er klaar voor?

Misschien is de tweede vraag wel de grootste uitdaging: medewerkers dienen het vertrouwen te krijgen dat zij zonder zich fysiek in de organisatie te bevinden, wel degelijk hun werk even goed of zelfs beter zullen verrichten. Dat zij beoordeeld worden op het resultaat van het werk en niet noodzakelijk op het aantal gepresteerde uren. De illusie van controle bestaat nog in vele organisaties (en soms niet eens altijd onterecht).

Werknemers zijn in staat om op een verantwoordelijke manier hun werk zelf te organiseren, en te werken waar en wanneer ze willen. Maar enkel deze medewerkers voor wie werk meer is dan enkel een inkomen verwerven. Het gaat dan om de ‘geëngageerde’ of betrokken medewerkers.

Lees ook: “10 tips om uw werknemers te motiveren”

Recent onderzoek van prof. Schaufeli (2017) geeft aan dat amper 20% van de medewerkers in België geëngageerd is. Het is wellicht kort door de bocht, maar dit is tegelijk ongeveer het percentage telewerkers dat we momenteel halen in ons land.

4. Opgelet voor ‘lineair denken’

Vaak redeneren we in termen van ‘als we dit invoeren, krijgen we dat als resultaat’. De werkelijkheid oogt veel complexer: het is een kluwen van talrijke, interdependente, en correlerende variabelen, individuele keuzes, en intenties.

We berekenden ooit het effect op het invoeren van thuiswerk op de gereden kilometers van de firmawagens van de betrokkenen. De hypothese luidde dat de bedrijfsvoertuigen van thuiswerkers na verloop van tijd wellicht minder afstanden zouden afeggen, en de dus over een langere periode konden worden afgeschreven. Niets blijkt minder waar…

Conclusie? Telewerk en thuiswerk kunnen zeker een onderdeel vormen van de oplossing om de files te verkleinen, maar enkel als we rekening houden met de randvoorwaarden, én met het feit dat in de praktijk blijkt dat twee dagen per week een maximum is.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.