Pesterijen op het werk: perceptie is niet altijd realiteit

Eind oktober publiceerde Securex de resultaten van zijn tweejaarlijkse barometer voor pesterijen op het werk. Krantenartikelen luidden: “eén op drie werknemers wordt gepest”. Gelukkig is de realiteit minder erg dan deze interpretatie van de resultaten. Want zich slachtoffer voelen is niet hetzelfde als een slachtoffer zijn. In twee blogs zullen we dieper op dit onderzoek ingaan.

Zich een slachtoffer “voelen” is niet hetzelfde als een slachtoffer “zijn”

14% van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag. Dit betekent niet dat 14% ook effectief slachtoffer is. Het aantal (ervaren) pesterijen is met een derde gestegen. Dit verwijst niet naar een stijging van het aantal werkelijke slachtoffers. Die sterke stijging geldt wel voor het aantal Belgische werknemers dat zich slachtoffer voelt. En dus voor de perceptie van pesterijen.

Het betreft hier pesterijen zoals de werknemer ze zelf definieert. Dus niet noodzakelijk volgens de wettelijke definitie. De deelnemers aan ons onderzoek reageerden bevestigend of ontkennend op volgende uitspraak: “ik ben in de laatste 12 maanden op het werk het slachtoffer geweest van pesterijen.”

Bovendien betekent “zich slachtoffer voelen van pesterijen” nog niet dat de werknemer hiervoor ook een verzoek tot psychosociale interventie indient bij zijn vertrouwenspersoon of preventie-adviseur. Minder dan 1 op 100 werknemers die zich slachtoffer voelen, dient een verzoek in bij zijn externe dienst. Slechts 13% van de verzoeken bij een externe dienst is of leidt tot een formeel verzoek.

Volgens ons onderzoek is het aantal werknemers dat zich slachtoffer voelt van grensoverschrijdend gedrag met 21% gestegen. Het aantal verzoeken tot psychosociale interventie bij alle externe diensten samen is in dezelfde periode met 11% gestegen (bron Co-Prev). Dit zijn de verzoeken voor pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk opgeteld. Het aantal werknemers dat zegt zulk gedrag te ervaren, stijgt dubbel zo snel als het aantal werknemers dat hiervoor daadwerkelijk een verzoek indient bij de externe dienst. Er is dus een stijgende onvrede over relaties op het werk die zich niet volledig vertaalt in een stijgend aantal klachten over pesterijen.

Volgens ons onderzoek is het aantal werknemers dat zich slachtoffer voelt van pesterijen op het werk met 35% gestegen. Het percentage werknemers voor wie de externe dienst van Securex een verzoek in het kader van pesten registreerde, steeg met 10%.  Een deel van de verzoeken registreren we echter als “professioneel conflict”. Dit aantal steeg beduidend sterker: met 29%. Ook hieruit blijkt een stijgende onvrede over relaties op het werk.

Waarom stapt 99% van de werknemers die in een anoniem onderzoek aangeven slachtoffer te zijn van pesterijen niet naar de externe dienst? Drie mogelijke verklaringen:

  • De interne vertrouwenspersoon heeft met succes zijn verzoek behandeld (informeel)
  • De specifieke situatie voldoet niet aan de definitie van pesterijen volgens de wetgever
  • De werknemer heeft geen verzoek bij zijn interne vertrouwenspersoon ingediend omdat hij dit niet wil, niet durft, of die mogelijkheid niet kent

Het aantal door de externe diensten getelde pesterijen lijkt dus een onderschatting. En de 14% uit het Securex-onderzoek is een overschatting van het aantal echt gepeste werknemers. De werkelijkheid ligt vermoedelijk ergens in het midden. Het feit dat 1 op 4 werknemers in ons onderzoek aangeeft niet bij zijn leidinggevende of een vertrouwenspersoon terecht te kunnen wanneer hij te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, bevestigt dit nog.

Share on pinterest

Reacties

Toon reacties

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.