Werken in de toekomst

De wereld verandert steeds sneller. Globalisering, digitalisering, demografie, klimaatverandering, 3D-printing, robots en artificiële intelligentie. Veel beroepen zullen versneld verdwijnen. Andere komen in de plaats. Een enorme evolutie – zelfs revolutie – is op komst!

Binnen 2 à 3 jaar zullen de veranderingen zich steeds opvallender manifesteren. Het zal een breuk zijn, net zoals met de industriële revolutie en de internetevolutie.

Het aantal hooggeschoolden blijft stijgen, net als de vraag naar meer gespecialiseerde profielen. De krapte op de markt van sommige categorieën geschoolden zal in schril contrast staan met het overaanbod van kort of niet geschoolden. Dit zal leiden tot een stijgende polarisatie tussen lovely en lousy jobs.

Daarnaast trekt de grotere individualisering zich ook door in het domein van tewerkstelling. Plaats, tijd, inhoud en werkvoorwaarden en verloning worden steeds meer maatwerk. De afgelopen 100 jaar zijn arbeid en tewerkstelling, met als norm het contract van onbepaalde duur, weinig geëvolueerd. Dit is aan het veranderen. Binnenkort zal meer dan 30% van de tewerkstelling gebaseerd zijn op flexibele contracten.

Deze evoluties brengen uitdagingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers, ongeacht  hun statuut. “Agility” of flexibiliteit is het nieuwe credo. Als we langer en gezonder willen werken, zullen we ook flexibeler moeten werken. De VUCA-wereld waarin we vandaag eist wendbaarheid en aanpassingsvermogen van mensen én organisaties.

We noteren 4 trends:

Mensen werken voor meerdere werkgevers

De gemiddelde leeftijd stijgt en mensen worden gedwongen langer te werken omdat ons sociaal zekerheidsstelsel onder druk staat ten gevolge van toenemende vergrijzing en de steeds verder stijgende gemiddelde levensverwachting. Daartegenover staat dat de levensduurverwachting van bedrijven daalt. Volgens Amerikaans onderzoek (Foster) was de gemiddelde levensduur van de 500 grootste bedrijven in de jaren 1958, 1980 en 2016 respectievelijk  61, 25 en 18 jaar!

We zullen al dan niet gedwongen worden om te werken voor meer werkgevers! Het is niet langer één organisatie die verantwoordelijk is voor de inzetbaarheid van de mensen. Maar wel meerdere ondernemingen… en mensen zullen bijgevolg zelf het heft in handen moeten nemen om hun inzetbaarheid en hun tewerkstellingskansen te vrijwaren.

Wist je dat in de UK vandaag reeds bijna 50 % van de werknemers voor meer dan 1 werkgever tegelijk werkt?

En dat in de Verenigde Staten wordt voorspeld dat de studenten van vandaag, voor hun veertigste minstens 10 à 14 verschillende jobs zullen gehad hebben?

Steeds minder ondernemingen hebben een vast (groot) personeelsbestand

Grote ondernemingen en structuren brokkelen af. Er is een trend naar kleinere en wendbare bedrijven. Ecosystemen en netwerken  komen in de plaats van grote monolithische bedrijven. Innovatie en ondernemerschap zijn in.

Zo zien we dat ook grote bedrijven hier innoveren. ING verzelfstandigt zijn kantoren. De CRONOS groep is een voorbeeld van een ecosysteem met honderden wendbare kmo’s.

En iedereen kent intussen Uber en AirBnB, beide een voorbeeld van hoe bedrijven kunnen groot worden zonder een groot, vast personeelsbestand.

Plaats, tijd, functie en organisatie worden dooreengeschud

Globalisering leidt tot meer en flexibele buitenlandse werkkrachten. Otto en EU workforce zijn twee voorbeelden van arbeidsbemiddelaars over de grenzen heen.

Nog meer digitalisering zal toelaten dat steeds meer taken door anonieme medewerkers elders ter wereld uitgevoerd worden.

We kunnen bijvoorbeeld steeds preciezer pieken in werk voorspellen. Het weerbericht kan aangeven hoeveel horeca of winkelpersoneel we nodig hebben. Analytics en big data brengen het gedrag van consumenten, producenten en werknemers in kaart en hebben een ongekende voorspellende kracht.

Grote bedrijven organiseerden in het verleden hun aantal vaste medewerkers op basis van de piekperiodes in hun activiteit. Met periodes van overbezetting als gevolg. Vandaag voorspellen algoritmes de behoeften accuraat en kunnen  bedrijven meer en meer just in time hun arbeidskrachten organiseren. Voorbeeld hiervan is Wonolo, gegroeid uit CocaCola.

De nieuwe industriële revolutie met onder meer 3D-printing maakt dat geconcentreerde massaproductie en wereldwijde distributie niet langer relevant is. In de toekomst zal lokaal, just in time én op maat, kleinschalig geproduceerd worden.

Strikte referentiekaders zoals die nu nog bestaan zullen meer en meer vervagen: “Ik werk in die functie voor dat bedrijf in die stad”. De wereld evolueert naar netwerken en ecosystemen. Organisaties kunnen in hun ecosystemen taken en mensen anders organiseren, bijvoorbeeld door meer te delen bijvoorbeeld.

Flexibele werkvormen zijn in opmars

Het aantal freelancers neemt overal in de wereld, Europa en ook België toe. Ook interimcontracten blijven gestaag stijgen (al is wellicht het afschaffen van de proefperiode daar niet vreemd aan). Flexijobs zijn een succes.

Onder druk zoekt de markt naar nog andere flexibele oplossingen en zien we allerlei innovaties en verschuivingen ontstaan. Deze vernieuwingen doen de tewerkstelling deels toenemen, maar zorgen vooral voor verschuivingen. In het Engels spreken we dan van “employee sharing”, “job sharing”, “casual work”, “mobile workers”, “voucher-based work”, “portfolio workers”, “cloud employment”, “collaborative employment”.

We zien in België dagelijks nieuwe initiatieven die inspelen op flexibele arbeid, vaak gekoppeld aan digitale platformen. Voorbeelden zijn Forganiser, Helpigo, Triggher, Beeple, Pro-unity… Sommige onder hen zijn meer gericht op matching van werkgever en werknemers, anderen gaan verder en trachten ook de organisatie en administratie van flexibele tewerkstelling te ondersteunen.

Share on pinterest

Reacties

Toon reacties

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.